منو اصلی
صفحه اصلی > فرم تخلفات 
فرم تخلفات
فرم رسیدگی به تخلفات پژوهشی
مشخصات مدعی
نام : *
نام خانوادگی : *
 سمت:  *
محل خدمت:
 *
شماره ثابت: *
شماره همراه: *
نوع تخلف پژوهشی: لطفا با توجه به نوع تخلف، مورد مربوطه را علامت گذاری نمائید.
 ماده 1-1: نقض یا تخلف از مفاد کدهای اخلاقی حفاظت آزمودنی انسانی در پژوهش های علوم پزشکی منتج به آسیب های مادی، جسمی و یا معنوی به آزمودنی ها که به عمد یا به علت کوتاهی رخ دهد، عدم اخذ مجوز کمیته اخلاق، عدم اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنی ها، نقض محرمانگی و افشای شرکت کنندگان.

ماده 2-1: جعل شامل ساخت، ثبت و انتشار داده یا نتایج یک تحقیق به صورتی که تمام یا بخشی از داده نتایج مذکور اصلا وجود نداشته باشند.

ماده 3-1: تحریف شامل تغییر یا حذف عمدی داده ها، مراحل و روش مطالعه، تجهیزات و مواد مورد استفاده در مطالعه و یافته های تحقیق به صورتی که با داده های واقعی متفاوت باشد.

ماده 4-1: سرقت ادبی نوشته و یا اعتبار شخص دیگر شامل کپی کردن کامل یا بخشی از نوشته، مقاله و یا پروپوزال یک فرد دیگر بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب آن.

ماده 5-1: نویسنده پنهان شامل حذف نام فرد یا افراد حائز شرایط نویسندگی، از فهرست اسامی نویسندگان در یک نوشته علمی در هنگام انتشار و یا انجام و انتشار نتایج برای دیگران بدون ذکر مشخصات مشارکت کنندگان در نوشته یا مقاله.

شواهد و مستندات:   
مشخصات مدعی علیه
نام: *
نام خانوادگی: *
 سمت:  *
نشانی محل کار: *
شماره تماس: *
مشخصات شهود ( در صورت وجود)
نام:
نام خانوادگی:
شماره تماس:

خروج