صفحه اصلی > میز خدمت  
میز خدمت

 

میز خدمت معاونت درمان
میز خدمت معاونت آموزشی
میز خدمت معاونت بهداشتی
میز خدمت معاونت تحقیقات
میز خدمت معاونت توسعه
میز خدمت معاونت غذا و دارو
میز خدمت معاونت دانشجویی و فرهنگی
مرکز بهداشت همدان

بیمارستان بعثت
بیمارستان شهیید بهشتی
بیمارستان فاطمیه
بیمارستان قلب فرشچیان
بیمارستان فرشچیان سینا
       

   دانلود : اطلاعات خدمات و زیر خدمات قابل ارائه در دانشگاه علوم پزشکی همدان           حجم فایل 58 KB