صفحه اصلی > استخدام 
استخدام

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون جذب نیروی قراردادی و شرکتی دانشگاه می رساند نتایج اولیه سه برابر ظرفیت نیروهای موصوف در روز شنبه مورخ 98/7/13 از طریق سامانه آزمون به آدرس

 http://azmoon.umsha.ac.ir 

 اعلام خواهد گردید